A projekt részletes bemutatása:

A tudásalapú gazdaság felépítéséhez szükséges az ország szellemi tőkéjének érvényesítése. Ezt a felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek tudatos, egységes, széleskörű disszeminációjával lehet megalapozni. A Debreceni Egyetem is ezt az eszközt választja ahhoz, hogy versenyképes maradjon a változó világban.

A projekt indokoltságát azok a társadalmi folyamatok jelzik, amelyek leginkább megváltoztatták a hallgatók/kutatók/pályaválasztók preferenciáit:

  • megnőtt az igény a tudomány széleskörű, korlátlan elérésére,
  • nőtt a hallgatói létszám, a tehetséggondozás ugyanakkor háttérbe szorulni látszik,
  • egyes tudományterületek népszerűségének változása, a MTMI szakok háttérbe szorulása, a hazai egyetemek agrár, műszaki, és természettudományos karai hallgatói létszámhiányban szenvednek
  • a hazai szürkeállomány elszívása
  • a tudomány nemzetköziesedése figyelhető meg, így igen nagy a nemzetközi tapasztalatcserére való igény.

A fenti tendenciák számos csoportot érintenek: pályaválasztókat, hallgatókat, oktatókat, kutatókat hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A kedvezőtlen tendenciák visszafordítását és a kedvező tendenciákra adott választ a szakterület népszerűsítése, vonzerejének növelése, s a terület tudományos eredményeinek széles nyilvánosság elé tárása, azaz a disszeminációs tevékenységek szolgálhatják. A felsőoktatási intézmények disszeminációs tevékenységének szerepe tehát a fentiek tükrében felértékelődik.

Az elmúlt évek, évtizedek változásai a Debreceni Egyetemre is hatással voltak. A tudományok terén lezajlott átalakulások, illetve a gazdasági-társadalmi változások szükségessé tették, hogy újrapozícionálja helyzetét. Jelen projektjavaslatával szeretné egységesen, koherensen megvalósítani disszeminációs céljait.

Problémát jelent azonban, hogy a rendelkezésre álló szűkös anyagi erőforrások nem teszik lehetővé a kommunikációs tevékenység minden elemének magas szintű alkalmazását, a jövendő egyetemi hallgatók információs és tájékozódási igényét. A jelenleg az egyetemen folyó tudományos élet és a szélesebb társadalmi rétegek érdeklődése között érzékelhető szakadék átívelését az Egyetem jelen projekt megvalósítása nélkül nem tudja elérni.

A Debreceni Egyetem disszeminációs tevékenységét jelenleg több fórumon valósítja meg, így az elért tudományos eredmények népszerűsítése jelenleg nem egységes formában jelenik meg. További probléma, hogy az egyes kutatók által nívós folyóiratokban publikált cikkek nem érhetők el a hazai kutatótársadalom számára, mivel az egyetemek költségvetése nem teszi lehetővé az előfizetést. A Debreceni Egyetemen eddig a tudományos eredményekhez való nyílt hozzáférés - mint a korlátlan disszemináció eszköze - kihasználatlan maradt.

A disszemináció másik formája, a nemzetközi kutatók, hallgatók megmozgatására irányuló konferenciaszervezés anyagi források hiányában eddig kevésbé kihasznált potenciál a Debreceni Egyetem számára. Ugyanakkor az Egyetemen folyó kutatások erősítése, népszerűsítése, az eredmények széles körű disszeminációja mind regionális, mind hazai, mind Uniós szinten indokolt, mivel a kutatások eredményeinek disszeminációjával kapcsolatban egyszerre vannak jelen általános társadalmi keresleti igények (nyelvi és kulturális identitás megőrzése és kommunikációja), valamint konkrét gazdasági és politikai igények is (a versenyképesség erősítése).

A fentiek összegzéseként azt mondhatjuk, hogy a tervezett fejlesztés szükséges, hiszen a jelenleg elérhető szolgáltatásokhoz/lehetőségekhez/termékekhez képest egy magasabb minőségű, szakmailag megalapozottabb, több tudományterületre kiterjedő munkát tesz lehetővé. Az egyes fenti problémák kezelése mind kari, mind a szervezeti egységek szintjén jelenleg is biztosítva van, azonban az Egyetem csak úgy tudja megőrizni a versenyképességét, ha ezeket a problémákat globálisan kezeli. Minderre egyetemi szinten jelentkezik az igény, és az a végső cél, hogy a tudományos munka széles körben történő művelése, terjesztése megvalósulhasson.