A projekt részletes bemutatása

A projekt indokoltságát jelzi, hogy Magyarországon a felsőoktatás színvonalának emelésében, az üzleti szférával való kapcsolatteremtés elősegítésében a tudományos infrastruktúra fejlesztésének, a tudásterjesztésnek és a tehetség felkarolásának kulcsszerepe van. Jelen projekt fontossága abban rejlik, hogy tervezett fejlesztéseivel, és tevékenységeivel komplexen, több irányból járuljon hozzá a Debreceni Egyetem tudományos tevékenységéhez, annak fejlődéséhez.

Az elmúlt években Magyarországon megfigyelhető az a tendencia, hogy csökken a természettudományi és műszaki képzés népszerűsége, amelynek okai között több tényező is szerepel: egyrészt a középiskolás diákok idegenkednek az adott területtől, másrészt nincsenek tisztában az itt végzettek átlagosnál jobb elhelyezkedési lehetőségeivel.

Mindennek két fontos következménye van: egyrészt csökken az MTMI (matematika, természettudományi, műszaki, informatikai) szakokra jelentkezők száma, másrészt az ezen szakokra jelentkezők tudásszintje is egyre alacsonyabb. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a képzés nem tudja kielégíteni a vállalatok ilyen jellegű humán erőforrás igényeit, és ez komoly gátját képezi a gazdaság fejlődésének.

Egy másik kedvezőtlen tendencia a hazai szürkeállomány elszívása, amely szoros összefüggésben áll a tehetséggondozással is, hiszen azt, hogy egy kutató Magyarországon marad-e, és itt folytatja tudományos tevékenységét, nagyban befolyásolja, hogy milyen elismerésben, lehetőségekben részesül itthon.

A fenti tendenciák visszafordítását a szakterület népszerűsítése, vonzerejének növelése, s a terület tudományos eredményeinek széles nyilvánosság elé tárása, azaz a disszeminációs tevékenységek szolgálhatják. A felsőoktatási intézmények disszeminációs tevékenységének szerepe tehát a fentiek tükrében felértékelődik.

Problémát jelent azonban, hogy a rendelkezésre álló szűkös anyagi erőforrások nem teszik lehetővé a kommunikációs tevékenység minden elemének magas szintű alkalmazását. Alkalmi jellegűvé vált az egyetem vonzáskörzetében található középiskolák szaktanárai és a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Karának oktatói közötti korábban rendszeres kapcsolat. S végül, de nem utolsó sorban, a TTK honlapja nem tudja teljeskörűen tájékoztatni az érdeklődő középiskolai diákokat.

Magyarországon, így a Debreceni Egyetemen is, eddig a tudományos eredményekhez való nyílt hozzáférés, mint a korlátlan disszemináció eszköze kihasználatlan maradt. A hazai kutatási eredmények szélesebb köre intenzíven épülhetne be a nemzetközi szakirodalomba, amennyiben rendelkezésre állna a nyílt hozzáférésű archívumok infrastruktúrája, s kialakulnának a megfelelő társadalmi és kulturális keretek, feltételek.

A projekt szükségességét indokolja továbbá, hogy a nemzetközi és hazai kutatók, hallgatók megmozgatására irányuló külföldi konferenciákra a magyarországi kutatók, hallgatók és érdeklődők ritkán jutnak el, különösen az Észak-alföldi régióból. Az éppen aktuális trendeket, kutatási irányvonalakat a kutatók ebből kifolyólag nem is tudják a megfelelő időben megismerni.

A projekt lényeges eleme az önszerveződő tudományos kezdeményezések fejlesztése, amelynek fontosságát a Debreceni Egyetem is felismerte, azonban a kari tudományos diákköri tehetséggondozás formája és kerete az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag nem változott. A képzési struktúra változásához és a képzések tömegesedéséhez igazodva szükségessé vált a diákkörök jelenlegi működési formáinak és keretének az átalakítása.

A fentiek összegzéseként elmondható, hogy a műszaki-természettudományos terület népszerűsítése, a kiadvány- és holnapfejlesztés, a nemzetközi konferenciákon való részvétel, az önszerveződő tudományos kezdeményezések fejlesztése, mint megvalósítandó tevékenység létjogosultsága adott, hiszen a Debreceni Egyetem ezekre vonatkozó jelenlegi gyakorlata, tevékenysége nem biztosítja maradéktalanul a tudományos eredmények disszeminációját.