A fejlesztés szakmai tartalma

Jelen projekt hozzájárul a Debreceni Egyetem (DE) általános céljának megvalósulásához, azaz a társadalom elvárásaira rugalmasan reagáló, magas színvonalú oktató, kutató és művészeti tevékenységet valósíthasson meg, s betölthesse a regionális tudásközpont szerepét.

A jelenlegi piaci és tudományos kihívásokból kiindulva a projekttel a Debreceni Egyetem átfogó célként tűzte ki, hogy növelje a tehetséggondozási tevékenysége színvonalát, biztosítsa kutatási tevékenysége elismerését, ezáltal növelje nemzetközi elismertségét.

A projekt során a következő nagyobb tevékenységcsoportok jelennek meg:

  • Nemzetközi konferenciák szervezése;
  • Kiadvány-, tudományos portál és holnapfejlesztés.

A megvalósítandó feladatok a következők:

1. tevékenység: A DE elektronikus szakfolyóiratainak indítása és fejlesztése

  • 1. projektelem: A DE publikációs platformjának létrehozása
  • 2. projektelem: AMTC elektronikus szakfolyóiratának indítása
  • 3. projektelem: A DE elektronikus szakfolyóiratainak fejlesztése (Collectio Juridica Universitatis Debreceniensis c. folyóirat, Officina Textologica elektronikus folyóirat fejlesztése, OEC elektronikus kiadványai)

Az 1. tevékenység célja, hogy a DE-n elérhető valamennyi kiadvány, publikáció központilag elérhető legyen, s ezáltal biztosítva legyen az érdeklődők számára az Egyetem összes tudományos kiadványának bázisa.

Az egyes karok saját szakterületi periodikáinak tartalmi és keretfeltételeinek fejlesztése is szükséges az egységes disszeminációhoz. Mindez úgy járul hozzá jelen projekt céljához, hogy lehetőséget és teret ad az új tudományos eredmények közzétételének (a kari szaklapok fejlesztése által), illetve egy helyen, jól látható és indexelhető módon jeleníti meg az egyetemen folyó kutatások eredményeit.

2. tevékenység: A DE központi disszeminációs portáljának kialakítása (DExPo)

A DE központi disszeminációs portáljának kialakítása a jelenleginél egyszerűbb módon teszi lehetővé az Egyetem tudományos tevékenységének nyomon követését. A tudományos Portál (DExPO) adja meg a működési keretét azoknak a portáloknak, amelyek az interaktivitást, és a kutatást teszik lehetővé a tudományos munka folytatásához. Jelen tevékenység úgy járul hozzá a projekt céljához, hogy tudományos kapcsolatok kialakítását segíti, kutatói együttműködésekhez járul hozzá, s így biztosítja az új tudományos eredmények születését a Debreceni Egyetemen.

3. tevékenység: Nemzetközi konferenciák szervezése a Debreceni Egyetemen

  • 4. projektelem: A Germanisztikai Intézet által a nemzetközi „Interkulturalität und kognition” konferencia megszervezése.
  • 5. projektelem: A Francia Tanszék által a „Szövegszerkezet és szövegjelentés: a szemiotikai textológiai kutatások eredményei és új útjai” konferencia megszervezése.
  • 6. projektelem: Az Informatikai Kar által a „Number of Theory” c. nemzetközi konferencia megszervezése
  • 7. projektelem: A „Nemzetközi tudományos mini-szimpóziumok” megrendezése az ÁOK által

A nemzetközi konferenciaszervezés jelen projektjavaslatban a DE 2 nyelvi tanszékének, Informatikai Karának, valamint Általános Orvostudományi Karának megrendezésében valósulna meg. A tudományos kutatások erősítése, népszerűsítése, az eredmények széles körű disszeminációja mind regionális, mind hazai, mind Uniós szinten nagy jelentőséggel bír. A külföldi meghívottak, tudósok így nemcsak tudásukat és a legújabb trendeket tudják hazai keretek között bemutatni, hanem lehetőség nyílik az Egyetem releváns kutatásainak nemzetközi színtérre bocsátására is. A konferenciák sikeres lebonyolítása által nemcsak az adott szakterületeknek, hanem az Egyetem egészének nő a nemzetközi hírneve. Ezen tevékenység tehát úgy járul hozzá a projekt komplex céljához, hogy tudományos tevékenységének eredményeit világszinten bemutatja, így az Egyetem népszerűsítése megvalósul.